I. Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest Przedsiębiorstwo Jubilerskie DIAMOR Paweł Chmielewski 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 3, NIP 776-000-03-28, zwany dalej Sprzedawcą.

 2. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży w Sklepie.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

  Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. Definicje:

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin,

 2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.diamor.pl,

 3. SPRZEDAWCA – Przedsiębiorstwo Jubilerskie DIAMOR Paweł Chmielewski 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 3, NIP 776-000-03-28,

 4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu,

 5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, oferta zawarcia umowy sprzedaży,

 6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze Sklepu,

 7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie, oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży,

 8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie,

 9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu,

 10. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem Sklepu,

 11. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca Towary za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

III. Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje dane.

 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji podaje następujące dane:

 • Imię

 • Nazwisko

 • Ulica, nr budynku, nr lokalu

 • Kod pocztowy

 • Miejscowość

 • Telefon

 • E-mail

 • Hasło

 • Powtórz hasło

 1. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, podaje dodatkowo:

 • Nazwę, pod którą prowadzi działalność

 • NIP

 1. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.

 2. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest w miarę możliwości do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 3. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony w miarę możliwości do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym Sklepu.

 4. Klient podczas rejestracji ma możliwość opcjonalnego wyrażenia zgody na informowanie go o promocjach i nowościach, wysyłanych na podany przy rejestracji adres e-mail. Brak powyższej zgody, nie ma wpływu na realizację zamówienia.

 5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i zapewnia Klientom prawo wglądu i poprawiania ich danych osobowych, a także zobowiązuje się zaniechać przetwarzania tych danych w razie wniesienia przez Klienta stosownego żądania.

IV. Zamówienia

 1. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju – na terenie Unii Europejskiej.

 2. Informacje o Towarach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do złożenia oferty w celu zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 4. Rejestracja i założenie Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu bez uprzedniej rejestracji.

 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” Towar, który zamierza kupić. Dodanie Towaru do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

 6. Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie Towary, określić sposób dostawy i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku Konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

 8. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

  a) przedmiotu zamówienia,

  b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  c) wybranej formy płatności,

  d) wybranego sposobu dostawy,

 9. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za ofertę zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta lub telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się chwilę potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 10. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta

 11. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji Towarów mogą nie oddawać ich rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny. Sprzedawca dołożył wszelkich starań, aby prezentacja Towarów, dawała wyobrażenie ich masy (wielkości). Oddaje ją w przybliżeniu monitor o przekątnej 15,4 cala i rozdzielczości 1280 x 800 pixeli, przy domyślnych ustawieniach przeglądarki. Wizualizacja ta, ukazuje przybliżoną jakość kamieni. Z uwagi na proces powstawania biżuterii – wiele wzorów wykonywanych jest ręcznie – poszczególne egzemplarze tego samego modelu, mogą nieznacznie różnić się między sobą. W celu uzyskania dodatkowych informacji, zdjęć itp. prosi się Klienta o kontakt ze Sklepem.

 12. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 13, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: 668-696-157 (w dni robocze w godzinach 9 – 16).

V. Sposób płatności

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od Towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są oddzielnie.

 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  a) przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Sklepu pełnej wartości Zamówienia wyliczonej w kalkulacji, przed dostarczeniem zamówionego towaru, w tym przypadku warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie bankowego potwierdzenia dokonania płatności, a czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia otrzymania przez Sklep takiego potwierdzenia,

  b) za pośrednictwem systemu płatności PayU, w tym przypadku warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest otrzymanie potwierdzenia wpłaty z odpowiedniego systemu,

  c) płatność gotówką – przy odbiorze przesyłki, do rąk upoważnionego pracownika firmy kurierskiej.

  d) płatność gotówką – Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty w Salonie DIAM'OR

 • Salon DIAM'OR Galeria Wisła w Płocku, ul. Wyszogrodzka 144, tel 785 700 317

 • Salon DIAM'OR Galeria Mazovia w Płocku, ul. Wyszogrodzka 127, tel 609 182 185

 • Salon DIAM'OR Centrum Handlowe Auchan w Płocku, ul. Wyszogrodzka 140, tel 785 700 326

 • Salon DIAM'OR Galeria Mosty w Płocku, ul. Tysiąclecia 2a,tel 785 700 306

 • Salon DIAM'OR Galeria Łódzka w Łodzi, Al. Piłsudskiego 15/23, tel 882 096 570

 • Salon DIAM'OR w Sierpcu, ul. Narutowicza 3, tel 24 275 35 60

 1. Klient dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi dostawy (jeśli taka występuje) według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 3. W przypadku wyboru formy płatności opisanej pod literą a) punktu 2 powyżej, brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 10 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Klienta ponownego zamówienia tego samego Towaru.

VI. Realizacja Zamówienia

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu w terminie podanym przy prezentacji Towaru, Towary z terminem realizacji oznaczonym jako Express - 24 h wysyłane są w pierwszym dniu roboczym po dniu złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem bądź wyborze odbioru osobistego, w przypadku płatności przelewem tradycyjnym w pierwszym dniu roboczym po zaksięgowaniu przez bank wpłaty za zamówienie na rachunku DIAM’OR, w przypadku szybkich płatności PayU wysyłka następuje w pierwszym dniu roboczym po potwierdzeniu płatności prze PayU.

 2. Do każdego realizowanego Zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

 3. Zamówiony Towar dostarczany jest za pośrednictwem kuriera General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10

 4. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10

 5. Termin realizacji zamówienia jest wskazany przy danym Towarze i dotyczy wysyłek realizowanych na terenie Polski. W przypadku dostaw na adres zagraniczny, Sklep poinformuje Klienta o spodziewanym czasie dostawy w informacji potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

 6. Przesyłki krajowe realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej powinny dotrzeć do Klienta następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.

 7. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego Zamówienia.

 8. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub w inny ustalony przez strony sposób.

 9. Sprzedawca mając na uwadze komfort Klienta, jak również bezpieczeństwo przy realizacji zamówienia, zapewnia, że wszelkie niedogodności na jakimkolwiek etapie zamówienia - gdyby się takowe pojawiły - będą konsultowane z Klientem i realizowane za porozumieniem stron.

 10. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą.

 11. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

 12. W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:

 1. Podania błędnych danych adresowych,

 2. Nieodebrania przesyłki przez Klienta,

 3. Innej przyczyny leżącej po stronie Klienta

  Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taka sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru.

VII. Reklamacje

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.

 2. Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o przesłanie Towaru oraz w miarę możliwości opisu niezgodności towaru z umową. Klient proszony jest o skorzystanie z formularza reklamacyjnego, do którego link znajdujące się na stronie internetowej Sklepu.

 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową, zgodnie z żądaniem Klienta, poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany Towar w terminie 7 (siedmiu) dni.

 5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej kształtują przepisy kodeksu cywilnego dot. rękojmi przy umowie sprzedaży.

 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wynikających z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania, w szczególności zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz wygięć pierwotnego kształtu biżuterii, o ile nie były spowodowane pierwotną wadą Towaru, Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą. Jeżeli możliwa będzie naprawa Towaru, Sprzedawca poinformuje Klienta o jej ewentualnych kosztach. W takich przypadkach, Klient może zlecić naprawę lub odebrać Towar bez naprawy.

 7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

Poniżej zamieszczamy informacje na temat możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Dodatkowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

 • organizacji społecznych do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

 • powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów;

 • Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

 • Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi:

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

 • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą;

 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

zwrot

VIII. Zwroty

Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@diamor.com.pl bądź też listownie na adres Sprzedawcy. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia, który znajduje się na stronie internetowej Sklepu. Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest przytwierdzona oryginalnie metka.

 • Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o podanie aktualnego numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu ceny.

 • W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie wskazanej w pkt 1 powyżej, koszt dostawy towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.

 • Zwrot kosztów następuje w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Sklep zwracanego Towaru.

 • W przypadku biżuterii z kamieniami szlachetnymi lub perłami, przyjęcie zwrotu Towaru będzie poprzedzone analizą przeprowadzoną przez rzeczoznawcę – gemmologa. Jego pozytywna opinia w zakresie oryginalności i właściwości Towaru umożliwi przyjęcie zwrotu przez Sprzedawcę.

 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

 2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

 3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą ;

 4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

 5. dostarczania prasy;

 6. usług w zakresie gier hazardowych.

Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny pod pojęciem świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą rozumie się Towary wykonane na indywidualne zamówienie, a więc zawierające w szczególności: indywidualne grawery wykonane na zlecenie Klienta (np. obrączek, zawieszek) oraz towary niewystępujące w standardowej ofercie Sklepu sprowadzane na specjalne zamówienie Klienta.

Towary o szczególnych właściwościach, tj. właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub wykonane na indywidualne zamówienie Klienta tj. ściśle związanych z jego osobą, nie podlegają zwrotowi.

Powyższe wskazanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.

X. Newsletter Diam'or

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), Przedsiębiorstwo Jubilerskie DIAM’OR Paweł Chmielewski, z siedzibą 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 3, zwana dalej Diam’or publikuje poniżej regulamin Newslettera Diam’or:

 1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Diam’or na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.

 2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

 3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Diam’or treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

 4. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego na stronie internetowej przez Diam’or . Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

 5. Diam’or nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.

 6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.

 7. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 8. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Diam’or za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.

 9. Diam’or zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.

X. Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez publikację nowej treści, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem wejściem w życie zmian.

 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.

 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu.

 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 5. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

 1. telefonicznie: 24 275 35 60; 668-696-157

 2. poprzez adres e-mail: sklep@diamor.pl

 3. pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Jubilerskie DIAMOR Paweł Chmielewski 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 3

 1. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 2. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu oraz oferowanych Towarów należy kierować na adres poczty  sklep@diamor.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 24 275 35 60; 668-696-157.

  Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez Sklep Towarów, sposobów składania zamówienia, jego realizacji, form płatności, sposobów dostawy etc.

 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 roku.

Informacje prawne

 1. Przedsiębiorstwo Jubilerskie DIAM’OR Paweł Chmielewski, z siedzibą 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 3, publikuje serwis internetowy diamor.pl wyłącznie w celach informacyjnych. Przedsiębiorstwo Jubilerskie DIAM’OR Paweł Chmielewski dokłada wszelkich starań, aby publikowane tutaj dane były możliwie najdokładniejsze i aktualne. Pomimo tego serwis może zawierać błędy, za które właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

 2. eSklep znajdujący się w serwisie internetowym diamor.pl jest prowadzony przez: Przedsiębiorstwo Jubilerskie DIAM’OR Paweł Chmielewski, z siedzibą 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 3, NIP 776-000-03-28

 3. Znaki handlowe oraz logotypy prezentowane w serwisie diamor.pl są chronione prawem handlowym oraz umowami międzynarodowymi a ich użycie bez odpowiedniej zgody jest zabronione.

 4. Wszelkie utwory (w szczególności: zdjęcia, teksty, katalogi, grafiki) prezentowane w serwisie Diam’or www.skle.diamor.pl oraz diamor.pl są prawnie chronione, a ich użycie bez uprzedniej pisemnej zgody Diam’or jest surowo zabronione. Diam’or przysługuje wyłączny tytuł prawny do posługiwania się utworami zamieszczonymi w serwisie www.skle.diamor.pl oraz diamor.pl. W przypadku naruszeń jej praw, Diam’or podejmie wszelkie dozwolone kroki prawne w celu ich obrony.

 5. Ceny produktów podane w serwisie internetowym Diam’or mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od cen produktów dostępnych w salonach Diam’or.

 6. Niniejsza informacja nie narusza bezwzględnie obowiązujących przepisów, w szczególności o ochronie konsumentów i konkurencji. W razie sprzeczności postanowień informacji z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w miejsce postanowień informacji stosuje się te przepisy, a pozostała część informacji pozostaje w mocy.

 7. Dla korzystania z serwisu internetowego www. Diamor.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz w przypadku części usług czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu sklep.diamor.pl Przedsiębiorstwo Jubilerskie DIAMOR Paweł Chmielewski 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 3,

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  a)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  b)tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  c)utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  a)„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  b)pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  c)„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  d)„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  e)„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.